Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność stronyBIP www.bip.mops-debica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Data publikacji strony BIP: 2024-01-01

Strona internetowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://wave.webaim.org

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje dotyczące możliwości składania wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak zapewnienia dostępnośco cyfrowej  i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gawlik, adres poczty elektronicznej katarzyna.gawlik@mops-debica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 455 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39 - 200 Dębica, ul. Akademicka 12

Do budynku prowadzi wejście główne od ul Akademickiej 12. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Informacja znajduje się w holu, tuż za głównym wejściem. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia na korytarz.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada windy, nie ma żadnych schodów uniemożliwiających wejście do budynku dla osoby niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Zapewniiona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniejw sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne, dziennik podawczy, punkt informacyjny tuż przy wejściu do budynku.
  5. Zapewniona  jest na stronie internetowej informacja o zakresie działalności MOPS w Dębicy w postaci tekstu łatwego do czytania ETR oraz nagranie w polskim języku migowym PJM w postaci pliku wideo.
  6. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy funkcjonuje od 2008 roku Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Pracownik Wypożyczalni posługuje się językiem migowym i służy pomocą również w innych sytuacjach kiedy znajomość języka migowego jest potrzebna np. podczas wywiadu środowiskowego.

MOPS w Dębicy posiada również samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Gawlik

Data wytworzenia:
14 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Salamon

Data publikacji:
14 gru 2023, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Gawlik

Data aktualizacji:
12 kwi 2024, godz. 08:50