Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych

ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne

§ 1

Ilekroć w Regulaminie Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica jest mowa o:

 1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 2. kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
 3. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
 4. MOPS - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy,
 5. organ – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Dębica lub w powierzonym zakresie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy,
 6. szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 7. regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica,
 8. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć pełnoletniego ucznia albo rodzica ucznia (opiekuna prawnego) lub dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczeń uczęszcza.

§ 2

Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze socjalnym w postaci:

 1. Stypendium szkolnego,
 2. Zasiłku szkolnego.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 ze. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej" - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.
 4. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych" - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200 % tej kwoty.
 5. W zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100zł netto - do 200% kwoty, o której mowa w ust. 4;
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 100zł do 200zł netto - do 150% kwoty, o której mowa w ust. 4;
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu - do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 4.

§ 4

 1. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
 2. W przypadku przekroczenia kwot, o których mowa w ust. 1 stypendium szkolne nie przysługuje.

Rozdział III
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5

 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  3. w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium, o których mowa w pkt. 1 i 2:
   1. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest możliwe,
   2. w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.
  4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
  5. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów dokumentów tj.:
   1. imiennych faktur VAT,
   2. imiennych rachunków,
   3. biletów imiennych pieniężnych,
   4. kwitariuszy,
   5. dowodów wpłaty KP.
 2. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane.
 3. Dokumenty za miesiące: lipiec i sierpień będą uwzględniane do rozliczania stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.
 4. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. 
 5. Koszty abonamentu internetowego, które zostaną zrefundowane w ramach stypendium szkolnego nie mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym PIT.
 6. Stypendium szkolne zostanie wypłacone wnioskodawcy na wskazany we wniosku numer konta lub w kasie MOPS.

Rozdział IV
Termin i miejsce składania wniosku

§ 6

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 2. Wniosek, o których mowa w ust. 1, składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. 
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
  2. miejsce zamieszkania ucznia,
  3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,
  4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rozdział V
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  1. rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
  2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
  3. z urzędu.
 2. Decyzje administracyjne w sprawach stypendium szkolnego wydaje Burmistrz Miasta Dębica.

 § 8

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, w szczególności w przypadku:
  1. utraty dochodu przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego,
  2. długotrwałej choroby osoby składającej wniosek tj. rodzica, opiekuna prawnego ucznia, pełnoletniego ucznia,
  3. śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia,
  4. skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia.

§ 9

 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wydający decyzję, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala Burmistrz Miasta Dębica w drodze decyzji administracyjnej.
 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, w szczególności w przypadku:
  1. Wypadków losowych (np.: śmierć rodzica/opiekuna prawnego),
  2. utraty zatrudnienia,
  3. klęski żywiołowej.
   organ wydający decyzję może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 
 6. O odstąpieniu od żądania zwrotu stypendium organ orzeka decyzją administracyjną.

Rozdział VI
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
  1. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  2. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  3. klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź),
  4. choroba ucznia.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 5. Zasiłek szkolny zostanie wypłacony wnioskodawcy na wskazany we wniosku numer konta lub w kasie MOPS.

§ 11

 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
  1. rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
  2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
  3. z urzędu.
 2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. 
 3. W sprawach zasiłku szkolnego decyzje administracyjne wydaje Burmistrz Miasta Dębica.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Gawlik

Data wytworzenia:
23 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Gawlik

Data publikacji:
23 lut 2024, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Gawlik

Data aktualizacji:
23 lut 2024, godz. 12:02